Tietosuojaseloste


1.      Tietojen käsittelijä

Foppa Oy (y-tunnus 3019178-4) sekä sen konserniyhtiöt (“Rekisterinpitäjä”).

Osoite:

Siltasaarenkatu 8-10
00530 HELSINKI

Yhteystiedot: info@foppa.fi

2.      Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Foppa Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri (jäljempänä “Rekisteri”). Rekisteri pitää sisällään tietoja Rekisterinpitäjän asiakkaista ja potentiaalisista prospekteista sekä näiden edustajista. Tietosisältö on kuvattu tarkemmin jäljempänä.

3.      Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Titteli
 • Yritys ja sen osoitetiedot (yritys, johon rekisteröidyllä on yhteys)
 • Sopimus- ja laskutustiedot
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot (analytiikka)
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Tieto rekisteröidyn käyttämästä päätelaitteesta, kuten laitetyyppi, selainsovellus ja -versio, IP-osoite ja muu päätelaiteinformaatio
 • Muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Viestintä
 • Rekisteröidyn & Rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteutus
 • Verkkopalvelujen käyttöön & operointiin liittyvät tarkoitukset
 • Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
 • Rekisterinpitäjän tuotteiden & palveluiden markkinointi
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen

Rekisterinpitäjän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:

 • Rekisteröidyn suostumus
 • Asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 • Lakisääteiset vaatimukset

Rekisterin tietolähteet

 • Rekisteröity itse (sähköpostit, puhelut, sosiaalisen median palvelut)
 • Rekisterinpitäjän verkkosivusto (materiaalilataukset, tapahtumiin ilmoittautumiset, yhteydenottolomakkeet)
 • Asiakastapaamisissa kerätyt tiedot
 • Rekisteröidyn verkkopalvelujen käyttö (käytetyt toiminnot, analytiikkadata)
 • Muut tilanteet, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan Rekisterinpitäjälle
 • Julkiset tietolähteet, kuten yritysten verkkosivut, kaupparekisteri tai yritystietoja tarjoavat palvelut kuten esim. Vainu, Fonecta Finder
 • Evästeet & muut vastaavat tekniset ratkaisut

5.      Säännönmukainen tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen niin edellyttäessä, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai siltä osin kuin siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa. Rekisteröityjen tietoja saatetaan joissakin tilanteissa luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille. Tällaiset tahot käsittelevät henkilötietoja luottamuksellisesti ja Rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tilastollista tai anonymisoitua tietoa, jota ei voida yhdistää rekisteröityyn.

6.      Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää ja tallentaa EU:n tai ETA-alueen olevalle palvelimelle Rekisterinpitäjän käsiteltäväksi tai Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin käsiteltäväksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisesti.

Mikäli henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, se tapahtuu kaikissa tilanteissa lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on luokitellut vastaanottajamaan tietoturvan tason riittäväksi
 • Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita (Standard Contractual Clauses, SCC), joista toimitetaan jäljennös pyydettäessä.
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen siirtämiselle
 • Henkilötietojen siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

7.      Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelyn perusteiden ja tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin lainsäädäntö, kuten esimerkiksi kirjanpitolaki, edellyttää. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten toimintamalliensa mukaisesti.

8.      Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Pyynnön esittäjää voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa tietopyyntöihin rekisteröidylle viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta (EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetty aika).

 • Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot.
 • Tietojen oikaiseminen ja poisto (oikeus tulla unohdetuksi): rekisteröidyn pyynnöstä Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisterinpitäjä voi myös oikaista, poistaa tai täydentää tietoja oma-aloitteisesti.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: suostumuksen perusteella kerättyjen henkilötietojen osalta rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus.
 • Oikeus siirtää: rekisteröidyllä on oikeus saada suostumuksensa tai sopimuksen täyttämisen perusteella toimittamansa henkilötiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Rekisterinpitäjä siirtää tällöin tiedot yleisesti käytetyssä ja konekielisesti luettavassa muodossa (JSON). Rekisterinpitäjä ei vastaa henkilötietojen luovutusmuodon yhteensopivuudesta vastaanottajan järjestelmän kanssa.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen: mikäli Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja yleisen edun taikka oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi rekisteröidyn oikeudet taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Jokaisessa Rekisterinpitäjän lähettämässä suorasähköpostissa on linkki, josta rekisteröity voi halutessaan estää suorapostitukset sähköpostiin. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista mikäli henkilötiedot ovat virheellisiä, käsittely lainvastaista tai jos tietoja ei enää tarvita.
 • Oikeus tehdä valitus: rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyllä on asuin- tai työpaikka, mikäli rekisteröity katsoo, että Rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän alihankkijat huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien ja muiden teknisten ratkaisujen käyttöoikeuksia sekä muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä useimpien selaimen asetuksia, joskin tällöin on syytä huomioida, että verkkopalvelut eivät välttämättä toimi oikein. Rekisterinpitäjän käyttämiin evästeisiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa https://www.foppa.fi/cookies . Sivulta voit myös muokata evästeisiin liittyviä asetuksiasi Rekisterinpitäjän verkkopalveluissa.

11. Rekisteriselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.